Adalet Sektöründe Elektronik Teknolojiler Semineri

E-ADALET: ADALET SEKTÖRÜNDE ELEKTRONİK TEKNOLOJİLER SEMİNERİ, LÜKSEMBURG, 19-20 ŞUBAT 2009

TOPLANTIYA KATILIM:

Seminere Avrupa Komisyonu, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Slovenya, Hollanda, Portekiz, Almanya, İspanya, İtalya’yı temsil eden, 8’i konuşmacı olmak üzere 30 kişi katılım sağlamıştır.

TOPLANTININ KAPSAMI:

Seminer, adalet sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, ülkemizde kullanılan ve Avrupa’da da adını duyuran UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Projesi ve uygulanması da toplantının Türkiye’deki karşılığı olarak tanımlanabilir

Seminerin son gününün ikinci yarısında bir çalıştay düzenlenmiş, adalette elektronik teknolojiler üzerine bir tartışma ve bilgi paylaşımı olmuştur. Bu çerçevede ülkemizde mevcut ve işleyen UYAP sistemine ait Adalet Bakanlığından temin edilerek seminer katılımcılarıyla paylaşılan UYAP broşürleri katılımcılarda oldukça yoğun ilgi uyandırmıştır. Çalıştayın başlangıcında UYAP’ın başlangıcı, işleyişi ve mevcut durumu hakkında tarafımdan bilgi verilmiştir. Türkiye nüfusuyla paralel olarak yargıya intikal eden dosya sayısının fazlalığı dikkate alındığında birçok iş ve işlemin elektronik ortamda yapılmasının mümkün olması katılımcıların dikkatini çekmiştir. Özellikle İtalya ve Fransa sistemin gerçekten bu kadar işlevsel olup olmadığı, sisteme dilekçe eklenip eklenemeyeceği, karar destek sisteminin

SONUÇ:

UYAP, ülkemizde yürütülen e-devlet Projeleri içinde, halihazırda Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planının 43 numaralı eylemi olarak, gelişme ve iyileştirmeleri devam eden bir Projedir. Söz konusu Projenin etkinliğini artırmada diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyon ile Avrupa Birliği düzeyinde üye ülkelerin birbirleriyle konuşabilir entegre sistemler kurmalarına da bir model olabilecek niteliktedir. Bu çerçevede Türkiye ile irtibat kurarak sistemi model almak isteyen AB ülkeleri bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü | 2014