Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Dava Açmada Kredi Kartı Dönemi.
03.04.2012

DAVA AÇMADA KREDİ KARTI DÖNEMİ (03.04.2012)

ANKARA (ANKA) - Adliyelerde kredi kartlı dönem hız kazanıyor. Davalar artık kredi kartıyla açılabilecek.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin yargılama ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulama alanını, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde tutulacak kayıtlar ile yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde UYAP'ın kullanılmasına dair usul ve esasları kapsıyor. Yönetmelik hükümlerine göre, mahkemeler ve hukuk dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirecek. Daire başkanı, hakim, üye, yazı işleri müdürü ve diğer personel iş listesini günlük olarak kontrol edecek ve yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmekle yükümlü olacak. Mahkemelere ve hukuk dairelerine fiziki olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP'a kaydedilecek ve ilgili birime gönderilecek.

Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalayarak UYAP aracılığıyla mahkemeler veya hukuk dairelerine elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilecek.

BELGE VE KARARLARIN ASILLARI MAHALLİNDE SAKLANACAK

Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya hukuk dairelerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktaracak. Hakimin onayını gerektiren evrak hakimin iş listesine yönlendirilecek. Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenecek. Evraklar UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilecek, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecek. Teknik nedenlerle fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasından sonra elektronik ortama aktarılacak, UYAP'a kaydedilecek, gerektiğinde UYAP aracılığıyla ilgili birimlere iletilecek. Belge ve kararların asılları mahallinde saklanacak. Belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklı tutulacak.

KREDİ KARTIYLA DAVA AÇILABİLECEK

Elektronik imza sahibi olan vatandaşlar, UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, şirket temsilcileri de UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilecek. Gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda açacakları davaların yargılama harçları ve gider avansı elektronik ortamda mahkeme veznesinin bağlı olduğu banka hesabına aktarılacak. Bu işlemler kredi kartı ve benzeri ödeme araçlarıyla da yapılabilecek. Güvenli elektronik imza sahibi olan avukatlar UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilecek. Yargılama harçları ve gider avansı davanın açılması esnasında avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılacak. Ayrıca bu işlemlerin Barokartı veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılması da sağlanacak. Davacı, yargılama harçları ile her yıl Bakanlıkça çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorunda olacak. Adli yardım talebiyle açılan dava ve işlerde adli yardım konusunda bir karar verilinceye kadar harç, gider ve delil avansı alınmayacak. Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin süre içinde yatırmak zorunda. Harç, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre tahsil edilmesi gereken avans ve para cezaları elektronik ortamda tahsil edilebilecek. Tahsil işlemi bankalar aracılığıyla veya Barokart, kredi kartı ve benzeri araçlarla da yapılabilecek.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020