UYAP Bilişim Sistemi
Projeler

 

VATANDAŞ PORTAL
https://vatandas.uyap.gov.tr/

Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde Vatandaşların elektronik ortamda takip etmek üzere Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.

UYAP’ta vatandaşların yargıya daha hızlı erişmeleri, yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları hedefiyle Vatandaş Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Vatandaşların internet üzerinden e-Devlet şifresi,e-imza, mobil imza ve e-devlet üzerinden dört seçenekle UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak; Türkiye genelindeki tüm davalarına ait bilgileri takip edebilmektedirler. Vatandaşlar;; E-imza ya da mobil imzası olmayan Vatandaşlar ise, UYAP Vatandaş Portalı üzerinden sadece e-Devlet şifresini kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (dava konusunu, değerini, taraflarını, aşamasını, duruşma günlerini, dosyanın Yargıtay’dan dönüp dönmediğini,… gibi) bilgileri görebilmektedirler.
AVUKAT PORTAL
https://avukat.uyap.gov.tr

Avukatlar; E-imza, M-imza, E-devlet ve Uyap üzerinden on-line bağlanarak mesai saatleri içerisinde, dava ve icra takibi (e-takip) açabilmektedirler. Yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan açık ve kapalı dava ve hukuk d.iş dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmektedir. Dava dosyalarından suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak (mazeret, cevap, vekalet vs.) gönderebilmekte, safahat bilgilerini ulaşabilmekte, duruşma günlerini sorgulayabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte, on-line harç ve masraf ödeyebilmektedir. Dava bilgilerinden anında bilgi almak için sms sistemine üye olabilmekte, ücretlendirme menüsünden barokartına ya da vakıfbank hesabına ücret yatırarak, icra müdürlüğünde borçlunun mernis adresini sorgulayabilmektedir. İşlemlerim menüsünden, on-line olarak gönderilen evraklar ile incelemek üzere onay istenilen dava dosya istekleri takip edilebilmektedir.
KURUM PORTAL
https://kurum.uyap.gov.tr/

UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını internet üzerinden takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir. UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi adliyelere giderek dava bilgileri hakkında bilgi almak için harcanan zaman, emek ve mesai masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlamakta; yasal sürelerin kolayca ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılması, mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulması sağlanarak bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve yersiz mağduriyetlerin yaşanmasını engelleyecektir.
BİLİRKİŞİ PORTALI
https://bilirkisi.uyap.gov.tr

Türkiye genelinde yargıda bilirkişi olarak görev alan kişilerin adliyeye gitmeden dosyaları  ile ilgili işlemlerini elektronik ortamda takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından
SMS BİLGİ SİSTEMİ
http://www.sms.uyap.gov.tr

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararlarının ve diğer adli işlemlerin SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına gönderilmesi için AVEA, VODOFONE, TURK TELEKOM ve TURKCELL’le işbirliği protokolü imzalamıştır. Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) mobil ayağını teşkil eden UYAP SMS Bilgi Sistemi’yle avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi başlatılması, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla öğrenebilmektedir.

Dava bilgileri de dâhil olmak üzere, UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar üzerinden yapılan işlemler ile UYAP bünyesinde yayımlanan atama ve yer değiştirme gibi bilgilerle
E-SATIŞ PORTALI
https://esatis.uyap.gov.tr

İcra ve İflas Daireleri ile Satış Memurluklarınca 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre satışı yapılan ihalelerin elektronik ortamda yayınlandığı ve bu ihalelere teminat yatırmak suretiyle elektronik ortamda teklif verilebilen sistemdir.

İcra ve iflas dairelerinin vazgeçilmez bir parçası olan cebri icra satış işlemlerinin hayatımızın bir organı haline gelen teknoloji ile birleşerek daha şeffaf bir ortamda satış işlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır.

Satış ilanları satış gününe kadar elektronik ortamda görülebilecek olup bu sayede icra ihalelerine daha fazla katılımcının iştirak etmesi ile satışa konu malların gerçek değerini bulması sağlanmış olacaktır. Bu sayede borçlunun daha fazla borcunun mahsup edilmesi, alacaklının da bu oranda alacağına kavuşması ile tarafların menfaatine işlem yapılmış olacaktır.

Kişilerin bulundukları mahal haricindeki satışları takip edebilmesi, bu satışlara bulunduğu yerden teminat yatırmak suretiyle teklif  verebilmesi  kısacası zamandan ve mekandan bağımsız icra ihalelerine katılım hedeflenmektedir.

Yargının temel taşlarından biri olan icra daireleri ihalelerinin şeffaf bir ortamda yapılması sağlanarak yargıya olan güvenin daha da artmasını ve insanların yargı kanalıyla haklarına kavuşmasını pekiştirecektir.

SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİ(VİDEO KONFERANS)
Cumhuriyet Başsavcılığı veya Mahkemelerin yargı çerçevesi dışında bulunan veya mahkemelerde hazır bulunamayan kişilerin (Şüpeli, sanık, tanık, şikayetçi, katılan vs.) video konferans yoluyla dinlenmesini ve ifadelerinin kayda alınmasını sağlayan sistemdir. Sistemin kullanımı zaman-mekan kısıtlamasını kaldıracak her an herhangi bir ildeki sanık ve tanıklarla anlık iletişim kurulabilmektedir.
ELEKTRONİK İLAN (e-ilan)
E-ilan; yargı birimleri tarafından hazırlanan ve mevzuat gereğince ilanı zorunlu olan bilgi ve belgelerin internet üzerinden ilan edilmesini sağlayan bir e-devlet uygulamasıdır. Değişik mevzuat hükümleri gereğince ulusal veya yerel gazetelerde yayınlanması gereken yargı kararları, yayınlandığında tüm hedef kullanıcı kitlesine erişmemektedir. Çünkü vatandaşların tüm gazete ilanlarını takip etmesi ve yayın tarihinden sonra bu ilanlara erişim mümkün değildir. Bu durum ilan ile tesis edilen hukuki sonuçtan etkilenecek kişi ve kurumlar için ciddi bir mağduriyete sebebiyet vermektedir.

E-ilan için taraflardan herhangi bir ücret alınmamakta bu hizmet bedelsiz olarak yerine getirilmektedir. İlanlar, Mahkemeler, Komisyonlar, İcra Müdürlükleri ve Satış Memurlukları tarafından yayınlanabilmektedir. Vatandaş portal sayfasında yayınlanan ilanlar arasında, kelime, birim, şehir, kişi ve süre bazlı olarak arama yapılabilmekte, bulunan ilanlar ikinci aşamada görüntülenebilmektedir. E-ilan uygulaması ile icra dairelerinin satış ilanları, internet erişimi olan herkes tarafından görülebilmekte, bu sayede ihaleye iştirak eden kişi sayısı artmakta ve satış yapılan eşyanın değerinin, gerçek değerine yakın olması sağlanmaktadır. Proje ile kişiler aleyhine hukuki sonuç doğurabilen yargı ve icra kararlarının sonuçlarından haberi olmadığından dolayı ilgililerinin mağdur olmasının önüne geçilmesini, ayrıca satışı yapılacak icralık malların daha çok alıcıya duyrulması ve normal fiyatı ile satılarak borçluların hak kayıplarının önlenmesini sağlamıştır.
KOLLUK PORTAL
Başkanlığımızca halen yazılım çalışmalarına devam edilen ve kolluk birimlerince mutabakat halinde yürütülmekte olan Kolluk Portal projesi ile kolluk birimlerine intikal eden tüm adli olayların kendilerine sunulacak UYAP ekranları vasıtası ile doğrudan UYAP Bilişim sistemine aktarılması ve işlemi tamamlananların elektronik imza ile imzalanmak suretiyle doğrudan ilgili Cumhuriyet Savcılığı iş listesine düşmesi ve bu sayede soruşturma işlemlerine hız kazandırma yanında, tüm süreçlerin elektronik ortama aktarılması ve kişi/taraf bilgilerinin kollukça girilmiş olması ve gerekli fiziki evrakların da kolluk birimince taranarak sisteme aktarılmış olması nedeniyle adli birimlerin iş hacimlerinde ciddi rahatlama sağlanacaktır.

Bu sayede kolluk kuvvetleri ile yargı birimleri arasındaki tüm yazışmalar elektronik ortama taşınacak. Soruşturma işlemlerine hız kazandırılacak. Tüm süreçler elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve gerekli fiziki evrakların da kolluk birimince taranarak sisteme aktarılacak olması dolayısıyla adli birimlerin iş hacimlerinde ciddi rahatlama sağlanacaktır.Kolluk birimleri ile mutabakat halinde yürütülmekte olan Kolluk Portal projesi ile kolluk birimlerine intikal eden tüm adli olayların kendilerine sunulacak ekranlar vasıtası ile doğrudan UYAP Bilişim sistemine aktarılması ve işlemi tamamlananların elektronik imza ile imzalanmak suretiyle doğrudan ilgili Cumhuriyet Savcılığı iş listesine düşmesi ve bu sayede soruşturma işlemlerine hız kazandırma yanında, tüm süreçlerin elektronik ortama aktarılması ve kişi/taraf bilgilerinin kollukça girilmiş olması ve gerekli fiziki evrakların da kolluk birimince taranarak sisteme aktarılmış olması nedeniyle adli birimlerin iş hacimlerinde ciddi rahatlama sağlanacağı değerlendirilmektedir.
ADALET PORTAL
http://portal.uyap.gov.tr/

UYAP uygulamalarının ana giriş kapısı olan Portal sayfası aracılığı ile kullanıcılar UYAP uygulamalarına, Uzaktan Eğitim, Yardım Masası, Bilgi Bankası, E-Posta ve Serbest Kürsü, E-İmza ve Bilgi Güvenliği internet sayfası gibi hizmetlere doğrudan ulaşabilmektedirler.Portal ana sayfası aynı zamanda kullanıcıları uygulamalarda yapılan değişiklikler, uygulamaya alınan yenilikler, bakım duyuruları gibi konularda bilgilendirmek için de kullanılmaktadır. UYAP Portal alanından yargı mensuplarının bilgi edinmesi için Bilirkişi Listeleri, Güneş Doğuş Batış Saatleri, Hava Durumu, Faiz Oranları vb. bilgi sayfaları yayınlanmaktadır. UYAP Portal sürekli güncellenmiş ve kullanıcıların yetki, görev ve sorumluluklarına göre özelleştirilmiştir.
ARAÇ MAHRUMİYET İŞLEMLERİ PROJESİ
 Online Araç Takyit Sistemi “E-devlet” sisteminin bir parçası olan “e-adalet” sisteminin etkin ve verimli işlemesi için yargı ve yardımcı birimlerinin POLNET (Polis otomasyon sistemi)  ile karşılıklı olarak kurulan entegrasyon vasıtası ile motorlu araçların kayıtları üzerine her türlü mahrumiyet (yakalama, haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir vs.) ekleyip kaldırma işlemlerinin elektronik ortamda anında yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir.

Yargı birimlerinin kendi aralarında bilgi paylaşımı vazgeçilmez olmakla beraber,   yargısal fonksiyon icra etmeyen birçok kurumla bilgi alış verişi de kaçınılmazdır. E-devletin temel işlevleri, devlet-kişi ilişkisi, devlet- özel kurum ilişkisi, devlet kurumu- devlet kurumu ilişkisi olarak özetleyecek olursak, bu kadar etkinliği olan bir devlet sisteminin kişi ve özel kurumların yanında diğer devlet kurumları  ile de etkileşim içinde olması bir zorunluluktur. Yargı ve yardımcı birimleri, haklı olduğunu iddia eden tarafın menfaatini korumak ve için çoğu zaman karşı tarafın motorlu kara taşıtının sicil kaydı üzerine tedbir eklenmesine gereksinim duymaktadır. Türkiye’de motorlu kara taşıtlarının sicilleri İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili trafik birimi tarafından tutulmaktadır. Yargı ve yardımcı birimleri tarafından bu kayıtlar üzerine herhangi bir tedbir şerhi eklenmesi için posta yoluyla ilgili trafik birimine gönderiyor trafik birimi de görevli memur eliyle şerhi ekliyordu. Teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak, araç mahrumiyet bilgileri işlem yoğunluğunun önümüzdeki yıllarda çok daha fazla artabileceği de dikkate alındığında, bu işlemlerin günümüz bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak daha kolay, güvenilir ve hatasız bir şekilde yapılması,  emek ve zamandan tasarruf sağlanarak işlemlerin hızlanması, kırtasiyeciliğin önlenmesi, milli servetin doğru kullanılması için tedbirler alınması ve UYAP-POLNET entegrasyonunun kurulması zorunluluk haline gelmiştir. 
HABERCİ
Günümüz sosyal paylaşım ağlarının etkisiyle haberleşme kavramındaki gelişme ve değişmelere paralel olarak adalet çalışanlarının kişisel ve idari haberleşmeleri, bilgi ve dosya paylaşımında bulunmaları, bunları da güvenli bir ortamda yapabilmeleri hedeflenerek geliştirilmiş bir uygulamadır.

Bu projenin hayata geçirilmesini gerektiren durumlar , Çalışanların işle ilgili konularda birbirleriyle telefonla iletişim kurmaları, belge paylaşımı gerektiği durumlarda aynı adliyede olanların işlerine ara vererek istenen belgeleri götürmeleri farklı adliyelerde olanların faks kullanmaları göz önüne alındığında hem masrafları kısmak hem de zamanı en etkili şekilde kullanmak ayrıca bu haberleşmeleri daha güvenli bir ortamda gerçekleştirmek gerektiği düşünülmüştür. Bu amaçla UYAP ile adliyelerde yaygınlaşan network ve bilgisayar kullanımından en etkili şekilde faydalanıp, çalışanların birbirleriyle daha kolay, masrafsız ve güvenli iletişim kurmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Hedeflenen amaçların tamamına mümkün olan en az maliyetle fakat özellikle güvenlikten ödün vermeden ulaşmak amaçlanmıştır. Bu projeyi gerektiren durumlar ve amaç göz önüne alındığında hem çalışanların birbirleriyle kolaylıka iletişim kurmaları ve dosya paylaşımı yapmaları hemde bunu yapabilecekleri programın mevcut ağ kaynaklarını kullanması ve ayrıca geliştirilecek programın open source olması ve bu sayede yazılım için ekstra para ödenmemesi, ayrıca açık kaynak kodlu olması nedeniyle güvenliğin en üst düzeyde sağlanması hedeflemiştir.
MOBİL ARANANLAR BİLGİ SİSTEMİ
Yargı birimleri adına yakalama ve tutuklama kararlarını yerine getiren kolluk birimlerinin tüm yakalama ve tutuklama kararlarına anında erişimini sağlamak ve mobiliteyi sağlamak için günümüzde kullanılan en ucuz ve yaygın teknoloji olan cep telefonlarından bu sorgunun yapılabilmesi için MABS projesi başlatılmış ve el terminallerine ihtiyaç kalmadan tüm mobil kolluk birimleri sisteme dahil edilmiştir.

MABS projesi mobil olarak görev yapan (denizde, sınırlarda veya gezici ekip otolarında) kolluk kuvvetlerinin ayrıca bir yatırım yapılmaksızın cep telefonları üzerinden güvenli şekilde UYAP'ta yer alan ve yargı birimlerince verilmiş yakalama-tutuklama kararlarını çevrimiçi sorgulamalarına imkan vermektedir. Yargı birimlerince verilen yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi için kolluk birimlerine bu kararlar 11.08.2008 tarihine kadar posta yolu ile iletilmekte ve nedenle ciddi anlamda posta gideri, gönderilen verilerin yeniden kolluk birimlerinin sistemine girilmesi için personel gideri ve hepsinden önemlisi arada geçen sürede önemli hak kayıpları veya suistimaller meydana gelmekte idi. Bu sorunları ortadan kaldırmak için UYAP ile kolluk birimleri arasında evrak akışını ortadan kaldıracak ve yargı birimlerce verilecek yakalama ve tutuklama kararlarına çevrimiçi olarak anında kolluğun erişimini sağlayacak entegrasyonlar devreye alınmış ve kullanıma başlanmıştır.