Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

UYAP MARKA TESCİLİ YAPILDI
09.03.2012

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan Marka Tesciline ilişkin başvuru neticesinde Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 14/01/2011 tarihinde itibaren 10 yıl müddetle tescil edilmiştir.

UYAP Marka Tescil Belgesi

UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Bugün itibariyle UYAP Bilişim Sistemi ülkemizde Adalet Bakanlığı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile yargı ve yargı destek birimlerinin tamamında işletimde olup bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.

Adalet Bakanlığı teşkilatında ve tüm yargı birimlerinde faaliyette olan UYAP Bilişim Sistemine ilişkin “UYAP” ibaresinin Adalet Bakanlığı dışında, farklı kişi yada kuruluşlarca kullanımının önüne geçilebilmesi için ihtiyaç duyulan hukuksal korumanın sağlanması bir gereklilik olmuştur. 

Markaların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları belirleyerek, hukuka uygun olarak tescil edilen markaların korunmasını sağlamak amacıyla 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname’nin 5.maddesinde marka aşağıdaki şekli ile tanımlanmıştır; 

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili, marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. Tescilli bir markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden, farklı unsurlarla kullanılması, markayı kullanma kabul edilir.

Marka hakkı, markanın 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tescil edilmesi ile elde edilir. Tescilli bir marka başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir ve teminat olarak gösterebilir. 

Markaların kullanılacağı mallar veya hizmetler, markaların tescil amaçları için malların veya hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin esaslara göre sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma ile ilgili ilkeler, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte belirtilmiştir. 

12.7.1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen mal/hizmet listesi anlaşmaya taraf ülkelerin kararlarıyla çeşitli zaman aralıklarında yenilenmekte olup, beş yıllık aralıklarla Türkiye Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ ekinde, Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. 

Bir markanın tescil edilmesi için, marka tescil ettirmek isteyen kimsenin şahsen ya da marka vekili aracılığıyla 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 23.maddesinde sayılan belgeleri tamamlayarak Türkiye Patent Enstitüsü Başkanlığına elden veya posta yoluyla başvuruda bulunması ve marka işlem ücretinin ilgili banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Ayrıca elektronik imza sahibi kişiler, Türk Patent Enstitüsünün internet sitesinden çevrimiçi (online) başvuru yoluyla da marka başvurusunda bulunabilmektedir. 

Bu kapsamda; UYAP şekil markasının, Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ ekinde sayılan mal ve hizmetler listesinde yer alan 09, 16, 35, 38, 41 ve 42.sınıflar ile tescil edilmesinin sağlanması amacıyla 14.01.2011 tarihinde 2011/03035 başvuru numarasıyla Türkiye Patent Enstitüsü Başkanlığına online olarak başvuruda bulunularak, marka işlem ücreti ilgili banka hesabına yatırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan, sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü korumadan yararlanabilmektedir. Başvuru şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirilen ve 29, 30, 31 ve 32. madde hükümlerine göre reddedilmemiş bir marka tescil başvurusu, ilgili bültende yayınlanmaktadır. 

Türkiye Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından, “UYAP” şekil ibareli marka başvurumuz üzerine yapılan inceleme sonucunda, başvuru şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirildiği anlaşıldığından, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 33.maddesi uyarınca, başvurumuzun 13.06.2011 tarih ve 190 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmasına karar verilmiştir. 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 39.maddesi uyarınca, Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre başvurusunu eksiksiz yapmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilmekte ve başvuru sahibine "Marka Tescil Belgesi" verilmektedir. 

“UYAP” şekil ibareli marka başvurumuzun Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmasından sonra ilgili Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde “UYAP” şekil ibareli marka başvurumuza her hangi bir itirazda bulunmamıştır.

Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı teşkilatında ve tüm yargı birimlerinde faaliyette olan UYAP Bilişim Sistemine ilişkin “UYAP” ibaresinin Adalet Bakanlığı dışında, farklı kişi yada kuruluşlarca kullanımının önüne geçme hakkını sağlayan “UYAP” şekil ibareli markanın, “Marka Tescil Belgesi” alınmıştır.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi. (Vizyon, Adalet Bakanlığı Stratejik Planı)

Sitemizi Bugün : 9627 - Toplam : 17441208 kişi ziyaret etmiştir. © 2020